Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Kwidzyńskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kwidzyńskie Centrum Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-24.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

·         brak opisów alternatywnych i tytułów dla części opublikowanych zdjęć lub grafik,

·         niektóre załączniki w formacie PDF, DOC nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

·         załączniki w formie skanów dokumentów, pochodzące głównie od podmiotów zewnętrznych przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej,

·         niektóre informacje lub złączniki opublikowane po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

·         materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

·         materiały multimedialne, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

·         treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu oraz nieaktualne.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

W nagłówku strony jest umiejscowiona specjalna ikonka wspierająca z opcją zmiany wielkości czcionki, zmianą kontrastu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Staszewski adres poczty elektronicznej dostepnosc@kck-kwidzyn.pl lub tel. 55 279 35 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1  Kwidzyńskie Centrum Kultury mieści się w czterech lokalizacjach:

a)       Budynek przy ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn.

·         Budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

·         Do budynku prowadzi wejście od strony północnej dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

·         W głównym holu budynku znajdują się dwie platformy przyschodowe. Platformą po lewej stronie holu można dostać się do Sekretariatu na parterze oraz wszystkich pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze budynku. Do pracowni „Kreatywny Stryszek” zlokalizowanej na trzecim piętrze wejście możliwe jest tylko za pomocą schodów.

·         Platformą znajdującą się z prawej strony holu można dostać się do Sali Audytoryjnej KCK.

·         Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku, w Sekretariacie, po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Sekretariatu.

·         Korytarze i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

·         Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na pierwszym piętrze po lewej stronie budynku.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony.

·         Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

·         W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Przed budynkiem KCK  wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oznakowane są kopertą na niebieskim polu.

 

 

b)      Kinoteatr przy ul. Katedralna 18, 82-500 Kwidzyn. 

 

·         Przed budynkiem Kinoteatru nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

·         Budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

·         Do głównego wejście Kinoteatru, od strony Placu Jana Pawła II prowadzą 3 schody.

·         Samodzielny zakup biletów przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich jest niemożliwy.

·         Rezerwacja lub zakup biletów na wszystkie imprezy w Kinoteatrze jest możliwy poprzez stronę internetową    kck.ckj.edu.pl    https://kck-kwidzyn.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl

·         Drugie wejście znajduje się po prawej stronie budynku, prowadzi do niego pochylnia (rampa)  która umożliwia wejście osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

·         Widownia kinoteatru jest dostępna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

·         W budynku znajduje się winda, dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

·         Windą można dostać się do szatni znajdującej się na poziomie -1 oraz Sekretariatu i wszystkich pomieszczeń na pierwszym piętrze.

·         Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się obok szatni na poziomie -1 oraz na pierwszym piętrze obok pomieszczeń garderoby.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony.

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem wyłączając salę widowiskową.

·         Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

·         W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

 

c)       Budynek Czarnej Sali przy ul. Słowiańskiej 13, 82-500 Kwidzyn.  

 

·         Budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

·         Wejście główne do budynku, posiadające stopnie kamienne znajduje się od ul. Słowiańskiej, uniemożliwia wjazd wózka inwalidzkiego. 

·         Drugie wejście od podwórza umożliwia wejście osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

·         Widownia jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

·         Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po uprzednim umówieniu się
z pracownikiem KCK  tel. 55
261 14 60

·         Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony.

·         Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

·         W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

·         W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

 

d)      Tabularium – Sklep z Pamiątkami, 82-500 Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 33/11 

 

·         Do Tabularium prowadzi wejście od ulicy ks. Wojciecha Kruka, wejście dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach.

·         W bliskiej odległości, przy ul. Braterstwa Narodów wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

·         Dla osób na wózku inwalidzkim istnieje możliwość zwiedzenie Katedry i Krypty po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na jeden dzień przed wizytą tel. 55 273 21 21

·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony.

·         Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

·         W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

·         W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
                - podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
                - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie